LO QUE SE COMENTA Y PUBLICA EN ESTE BLOG ESTA BAJO PROTECCION DEL ARTICULO 19 DE LA DECLARACION DE LOS DERCHOS DEL HOMBRE ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU EN PARIS EL 10 DE DICIEMBRE DE 1948, QUE ESTUPULA QUE CADA PERSONA TIENE EL DERECHO DE LA LIBERTAD DE LA OPINION Y DE LA EXPRESION, QUE IMPLICAEL DERECHO DE NO SER ACOSADO POR SUS OPINIONES, NI POR BUSCAR, RECIBIRY PUBLICAR SIN LIMITES DE FRONTERAS INFORMACION E IDEAS POR CUALESQUIERA MEDIOS DE EXPRESION.

ВСИЧКИ ПУБЛИКАЦИИ В ТОЗИ БЛОГ СЕ НАМИРАТ ПОД ЗАЩИТАТА НА ЧЛЕН 19 ОТ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ПРИЕТА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООН В ПАРИЖ НА 10 ДЕКЕМВРИ 1948 Г., В КОЯТО Е ПОСТАНОВЕНО, ЧЕ ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ПРАВО НА СВОБОДА НА УБЕЖДЕНИЯТА И НА ИЗРАЗЯВАНЕТО, КОЕТО ВКЛЮЧВА ПРАВОТО ДА НЕ БЪДЕ СЪДЕН ЗАРАДИ НЕГОВИТЕ МНЕНИЯ, НИТО ПОРАДИ ТЪРСЕНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ИДЕИ, ПОСРЕДСТВОМ ВСИЧКИ СРЕДСТВА НА ИЗРАЗЯВАНЕ.

¨Blessed are those souls, who understand the thoughts but not only what is written¨ M.T.Keshe
¨Благословени са тези души, които разбират смисъла, а не само това, което е написано¨ М.Т.Кеше

неделя, 7 април 2013 г.

ПЕТЪР ДЪНОВ, ЗАКОНЪТ ЗА ХЛЯБА: НЯМА ПО-ГОЛЯМО БЕЗЧЕСТИЕ ОТ ТОВА, ДА КУПУВАШ И ДА ПРОДАВАШ ХЛЯБ!


''Когато в едно духовно учение влязат хора, които не желаят да се променят и не искат да се откажат от своето старо естество, те се стремят да променят духовните учения и да ги нагодят към себе си.'' Учителя

Трябва ли хлябът да се продава?

Когато създаде хляба, Бог забрани на хората да го продават.

Голямо проклятие виси върху човечеството. Защо? - Защото продават хляба - великото благо в живота.

Първите хора, които са злоупотребили с житото като са го продавали и купували, не са видели добро до четвърто поколение. Помнете: Кармичният закон не прощава.

В бъдеще хората ще се чудят на сегашните хора, че са били такива говеда, да продават и купуват хляба. Това са говедата на XX век!

В Господнята молитва се говори само за хляба: "Хлябът наш насъщний, дай ни го нам днес!"

Абсолютно забранено е да се продават хлябът и брашното! Не е позволено да продаваш хляб на брата си! Не е позволено да купуваш хляб от брата си! Няма по-голямо безчестие от това, да купуваш и продаваш хляб.

Знаете ли колко жени, колко момичета са продали своята чест само за хляба? Знаете ли колко хора са продали възвишеното и благородното в себе си само за хляба? След това казвате: "Господи, да бъде Твоята Воля!" - Да бъде Твоята Воля, но да се изпълни нашата воля. Обличате се добре, с хубави шапки и цилиндри, а вашите сестри гният в порока! За един хляб продават своята чест! Трябва ли след всичко това да питате защо светът е лош, защо хората са лоши?

Ако това разбиране не се промени, в бъдеще животът ще стане сто пъти по-лош от сегашния. В продължение на сто години само, хората ще се изродят. (Казано от Учителя в беседа държана пред учениците, 1921 г.)

Питам: Продава ли се хлябът във вашия град? - "Продава се: черният по-евтино, белият по-скъпо. Ние сме културни хора." - Щом е така, аз имам особено мнение за вас и за вашата култура!

После се оплакват, че не съм погледнал, както трябва. Как ще ги погледна, както те искат, когато се опитват да ме лъжат. - "Учителят не се отнася добре с мене." - Как ще се отнеса добре, когато тъпчеш Истината с краката си?!

Това се отнася за всекиго от вас, никого не изключвам. Между вас няма нито един истински праведен човек.

Като дойде законът на Любовта, няма да те пита какъв си и към каква партия принадлежиш, но ще те пита: "Купуваш ли хляба с пари и продаваш ли го?" - "Продавам го и го купувам." Господ ще каже: "Нямате право да продавате и купувате благото, което ви дадох! Нямате право да развращавате вашите братя и сестри!" - Казваш: "Аз имам особени вярвания." - Долу вашите вярвания! Само един закон съществува в света - Законът на Любовта.

Някой заема високо обществено положение. Питат го: - Ти продаваш ли и купуваш ли хляба? - Да. - Тогава, вън от барабана! И царе, и министри, и владици - всички ще хвърчат във въздуха!

Какво означава България да приеме Новото Учение?

1. България трябва да бъде първата страна, в която хлябът да се дава даром;

2. Да се въведе Паневритмията в училищата;

3. Да се създадат училища, в които да се възпитават младите хора.

За да се изпълни всичко това, за да приеме България Новото Учение, в нея трябва да има ученици, които да прилагат законите на това Учение.

Когато в Новото Учение влязат хора, които не желаят да се променят, те се опитват да заобиколят законите. Неделните беседи, в които Учителят разяснява Закона за Хляба, не излязоха на бял свят.

Как ще стане България първата страна, в която хлябът се дава даром, когато в нея няма ученици, които да спазват този закон?! Как учениците ще го предадат на българския народ, когато те самите не са го приложили?!

Тези ученици, които купуват и продават хляба, не са проводници на Новите идеи и не могат да въведат Паневритмията в училищата, нито са в състояние да създадат училища, където да се възпитават младите хора.
Първото условие за учениците на Новото Учение е да спазват Закона за хляба. (Да не купуват и продават хляба, брашното и житото с пари.)
Този закон е пробният камък за учениците. Ако искаш да разбереш какво е нивото на един ученик или на една школа, виж дали спазват Закона за хляба! Това е първият и най-важен закон не само за последователите на Новото Учение, но за всички ученици от всички учения, за всички духовни школи и за всички хора по лицето на Земята. Думите на Учителя ни напомнят за това: "Когато Бог създаде хляба, забрани на хората да го продават."

Казвам: Вие, жени, проповядвайте на всички хора, че хлябът трябва да бъде без пари! Така е казал Господ първоначално. Тази истина - да ядеш хляб даром - трябва вече да се приложи на Земята!

Не казвам, че новата идея да се дава хлябът без пари, ще се възприеме изведнъж. Важно е тая идея да проникне в човешкия ум и постепенно да си пробива път.

Никакъв спомен не трябва да остане от мисълта, че хлябът трябва да се продава! България трябва да бъде първата държава - да приложи Божия закон на Земята, хлябът да се дава даром!

Яжте хляб без пари, даром! Това е Новото Учение! Ако го приложите, ще получите благословението на всички светли сили, които работят в света; на всички добри хора по лицето на Земята!

Ясно и недвусмислено Учителят дава да се разбере, че Законът за хляба е задължително условие за учениците на Новото Учение. Предвид на това, се опитахме да разберем дали учениците по времето на Учителя са го спазвали.

Въпреки че няколко пъти по време на школата Той разяснява в Своите беседи значението на този закон, от направените проучвания става видно, че учениците не са го спазвали. Това се потвърждава и от Неговите думи: "Между вас няма нито един истински праведен човек."

Не знаем какви са били мотивите и събраженията на учениците по времето на Учителя и по какви причини не са спазвали Закона за хляба, но през последните няколко години направихме проучване сред голям брой дългогодишни последователи на Учението на Учителя, за да разберем спазват ли днес учениците този закон.

Един брат отишъл при две сестри, които са ревностни последователки на Учението и ги запитал дали от беседите са запознати със Закона за хляба. Те отговорили, че са запознати, след което ги запитал дали спазват този закон. Сестрите мълчали, а той отново им задал същия въпрос. Те го гледали и продължавали да мълчат, а от очите им започнали да текат сълзи. За трети път ги запитал, но отново не отговорили нищо, само сълзите им продължавали да текат.

От проведените разговори с други ученици, стана видно, че те са срещали този закон в беседите, но тази тема им е неприятна. Някои ученици, още при започване на разговор по въпроса, обръщат гръб и си тръгват, а други неохотно продължават разговора, като се опитват да сменят или приключат темата. Трети реагират остро и заемат поза на обидени или се озлобяват. Различни са отговорите и реакциите на различните ученици, но положението е същото, както някога.

Сред днешните ученици не се намериха такива, които да спазват Закона за хляба. Но думите на Учителя са ясни и недвусмислени: "Законът за хляба е първото условие за учениците на Новото Учение."

Прави впечатление факта, че неделните беседи, в които Учителят Петър Дънов разяснява Закона за хляба, не бяха преиздадени!

На един от първите събори на Рила след 1989 г. присъствал представител на някаква източна школа. Когато го запитали какво е неговото впечатление за събора на Бялото Братство, той отговорил: "Аз никога не съм виждал толкова много учители, събрани на едно място."

ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО

ЗАМИНАВАНЕ НА УЧИТЕЛЯ

"Братята не ме послушаха и не възприеха моя план за Изгрева."

"От едно българско тяло, каквото можеше да се направи, направих, повече от това не може!"

"Аз си заминавам. Възрастта ми е 80 години. Пратен съм за 180 години. Сега остават 100 и понеже събитието е важно, тия 100 години ги подарявам на братята и сестрите за работа на Бялото Братство."

Причината за преждевременното заминаване на Учителя е непослушанието на учениците.

След като разбира, че няма около себе си тези ученици, които могат да прилагат законите на Новото Учение, Учителят изпраща Борис Николов да потърси заравнени поляни - няколко хиляди декара за построяване на Новия Изгрев. Според откъслечни спомени на ученици проектът е: две сгради на два етажа във формата на полукръг, разположени една срещу друга. В едната сграда са братята, а в другата - сестрите. Около сградите - парцели по един декар, за да може всеки да има овощна и зеленчукова градина и всеки брат или сестра да упражняват някакъв занаят.

Работата със земята и упражняването на занаяти от много хора, събрани на едно място, са динамичен център на положителна енергия.

Обаче този проект не се осъществява! Учениците не искат да овладяват занаяти, не приемат и не подкрепят плана за Изгрева.

При това положение заминаването на Учителя е напълно разбираемо и естествено последствие. В последните дни, Той изрича следните думи:

"Братята не ме послушаха и не възприеха моя план за Изгрева."

"Аз си заминавам. Възрастта ми е 80 години. Пратен съм за 180 години. Сега остават 100 и понеже събитието е важно, тия 100 години ги подарявам на братята и сестрите за работа на Бялото Братство."
Ще кажете, че Господ е наредил нещата така. Това е лъжа! Миналите поколения направиха това. Следователно, това, което хората са направили, хората трябва да го изправят! Ние трябва да оправим това. Ето защо, във всички трябва да влезе великият импулс на Любовта, а не само да се числим към някоя школа и да казваме, че Бог е такъв или онакъв.

Трябва да знаете, че вие не можете да предадете на хората онова, което вие нямате в себе си.

Днес всеки човек трябва да изправи погрешката на първите човеци в себе си. Този е пътят за изправяне на цялото човечество. Когато изправиш себе си, ще се изправят и окръжаващите. Помнете: Всеки човек, който се стреми да се повдигне, той едновременно помага на цялото човечество! Всеки човек, който не иска да се повдигне, той спъва цялото човечество! Та, въпросът е: Никой не живее за себе си. Ти като служиш на Бога, служиш на цялото човечество. И като не служиш, спъваш и себе си.

Най-първо трябва да се преобразят духовните хора в света и тогава целият друг свят да се преобрази. Духовните хора - това са възпитателите на света. И ако те се откажат от туй възпитание да вършат Волята Божия, тогава кой ще върши Волята Божия?

Ако мислите, че името ви като на добър човек, е записано в някоя църква и ще се приеме Горе, лъжете се. Горе тия списъци са празни. В каквото общество или църква да си записан, това Горе не важи. Важното е да си записан в книгата на Небето. Тия, които са записани там, се наричат с общо име: "чада Божии" - синове и дъщери на Бога. Те са готови да се жертват за благото на човечеството. В Божествената книга има още много празни листове, в които могат да се напишат и вашите имена.

След земетресението в Чирпан през 1923 г. Учителят открива пред учениците причините за това природно бедствие: "Чирпан и Пловдив пострадаха, защото в тях не се намери нито един човек праведен.")

Само оня може да приложи тоя закон, който е абсолютно чист и безгрешен. Грешният, освен че няма да приложи тоя закон, но ще създаде още по-лош. Значи, само мъдрият, праведният и благородният може да приложи тоя закон.

Бог не иска от хората да вярват в Него, да Му пеят хвалебни песни, но иска да изпълнят Неговия закон, да подобрят живота си.

Всеки трябва да реши тоя въпрос сам за себе си. Ако вие не го разрешите, има други сили, вън от вас, които ще го разрешат. Съществуват разумни, интелигентни сили в света, които имат голяма мощ и активност. Ако доброволно не им се подчините, те ще ви заставят насила.

ЗАДАЧАТА НА УЧЕНИЦИТЕ И БЪЛГАРИТЕ

"Моята задача е да ви предам Божественото Учение. Вашата задача като ученици, е да го предадете на българския народ. Задачата на българския народ е да го предаде на всички народи.

Аз отговарям пред Бога, ако не изпълня задачата си. Вие отговаряте, ако не предадете на българския народ това Учение. Българският народ отговаря пред Бога, ако не предаде Учението на другите народи."

"В България трябва да се изпълни следното: да се приложи новото възпитание в училищата, да се приложи преди всичко Паневритмията в него.

Какво е решил Бог, Който иде в света? - Нова епоха иде, Нова култура и нови условия. Бог иде в света да тури ред и порядък, да отдели смъртните от безсмъртните, грешните от праведните.

Пространството е пълно с Божии войни. Ако погледнете нагоре, ще видите войни, с извадени ножове, с вдигнати знамена, с бойни колесници. Там всички точат ножовете си и поглеждат към Земята, търсят праведни и добри хора в света. Ако не намерят, колкото трябва, те ще тръгнат напред, ще се пуснат в бой и ще извикат: "Край на всички неправди! Ред и порядък е нужен в света!"
"

Ученикът трябва да владее един занаят.
Развиването на умение и сръчност е едно задължително условие за всеки ученик. В някои източни школи изискват от своите ученици да могат 5-6 пъти по-бързо да извършват определена работа, отколкото може да я свърши един обикновен човек. Учителят дава за задача ученикът да научи един занаят, след което да научи втори, трети и т.н. Има много ученици, които не умеят да правят нищо, а считат себе си за духовно напреднали. Един ученик, който не владее никакъв занаят и не умее да прави нещо с ръцете си, е напълно негоден за духовния път. Учителят е категоричен по този въпрос: "Новият живот изключва бездарност." Същото казва и Христос: "Ако не разбирате земните работи, как ще разберете небесните?!"
Всеки ученик трябва да се откаже от своята собствена воля, от своите собствени разбирания и да изпълнява волята на Учителя.
Един много здраво вкоренен недъг в учениците е, че не искат да слушат, те изобщо не искат да имат учител - искат сами да изготвят своята програма, сами да вземат решения по всички важни за тях въпроси и сами да направляват своя духовен живот. Тези ученици, които са взели ролята на духовни ръководители на своя живот, трябва да знаят, че човешкият интелект не може да проникне в духовните полета, нито пък може да управлява процесите в тях. Затова всеки ученик, който следва "собствено духовно ръководство", се самоограничава, себеутвръждава и засилва личния егоизъм в себе си. Той "прескача" целия етап на ученичеството и става "учител".

Никой ученик не може без Учител да намери правилната посока в духовния път. Учителят е категоричен по този въпрос: "Колкото детето може да се роди без майка, толкова и ученикът може да отиде при Бога без Учител."

Някои ученици още по времето на Учителя са казвали: "На мен не ми трябва Учител, на мен ми говори Духът." Днес също има голям брой ученици и вярващи, на които "им говори Духът". Духът не говори на обикновени хора. Духът е говорил само на онези Божествени пратеници, които идват на Земята с някаква мисия. Духът е говорил на Мойсей, на Христос, на Учителя.

На тези ученици и вярващи им говорят духовете. Духът е Един, а духовете са различни и много на брой. Някои от тях са добри, а други са лоши, някои от тях искат да помогнат на ученика, а други искат да му навредят. Изисква се тънко чувство, за да може ученикът да различава какви са духовете, които му говорят или му внушават да направи нещо.

Мнозина биха възразили, че Учителят не е вече на Земята и за конкретни въпроси няма към кого да се обърнат. Този момент е предвиден от Учителя още преди Неговото заминаване. Той остави свой заместник, който да отговаря на въпросите на учениците: "От сега нататък, така ще бъде - ще се събирате по десет души и ще се съветвате!"

"Съветът на Десетте" е заместникът на Учителя на Земята. (Десетте души, които образуват този Духовен съвет, трябва да бъдат ученици, които прилагат законите на Новото Учение в живота си.) Този Духовен съвет ще даде отговор на въпросите, които имат учениците. Така всеки ученик, който иска, може да се освободи от "ръководството" на своето лично "Аз".

Няма коментари: