LO QUE SE COMENTA Y PUBLICA EN ESTE BLOG ESTA BAJO PROTECCION DEL ARTICULO 19 DE LA DECLARACION DE LOS DERCHOS DEL HOMBRE ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU EN PARIS EL 10 DE DICIEMBRE DE 1948, QUE ESTUPULA QUE CADA PERSONA TIENE EL DERECHO DE LA LIBERTAD DE LA OPINION Y DE LA EXPRESION, QUE IMPLICAEL DERECHO DE NO SER ACOSADO POR SUS OPINIONES, NI POR BUSCAR, RECIBIRY PUBLICAR SIN LIMITES DE FRONTERAS INFORMACION E IDEAS POR CUALESQUIERA MEDIOS DE EXPRESION.

ВСИЧКИ ПУБЛИКАЦИИ В ТОЗИ БЛОГ СЕ НАМИРАТ ПОД ЗАЩИТАТА НА ЧЛЕН 19 ОТ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ПРИЕТА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООН В ПАРИЖ НА 10 ДЕКЕМВРИ 1948 Г., В КОЯТО Е ПОСТАНОВЕНО, ЧЕ ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ПРАВО НА СВОБОДА НА УБЕЖДЕНИЯТА И НА ИЗРАЗЯВАНЕТО, КОЕТО ВКЛЮЧВА ПРАВОТО ДА НЕ БЪДЕ СЪДЕН ЗАРАДИ НЕГОВИТЕ МНЕНИЯ, НИТО ПОРАДИ ТЪРСЕНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ИДЕИ, ПОСРЕДСТВОМ ВСИЧКИ СРЕДСТВА НА ИЗРАЗЯВАНЕ.

¨Blessed are those souls, who understand the thoughts but not only what is written¨ M.T.Keshe
¨Благословени са тези души, които разбират смисъла, а не само това, което е написано¨ М.Т.Кеше

четвъртък, 24 март 2011 г.

СВЕТОВНА КАРТА НА ЗЕМЕТРЪСНИТЕ РАЙОНИ


GLOBAL SEISMICHAZARDASSESSMENTPROGRAM
 
http://www.seismo.ethz.ch/static/GSHAP/
 
Европа-Африка-Близкият Изток
 

http://www.seismo.ethz.ch/static/GSHAP/eu-af-me/
 

World Earthquake Information by Country/Region

информация за земетръсните зони
по региони и държави

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/
 
        Карта на тектонските плочи

http://www.ign.es/ign/layoutIn/sismoDetalleMapasSismicos.do?mapa=TectonicaPlacas_peq.JPG&titulo=Mapa mundial de tectónica de placas&leyenda=no&mapabig=TectonicaPlacas.JPG

Няма коментари: